କାଶ୍ମୀର

 • ମେଷଶାବକ

  ମେଷଶାବକ

  ରଚନା: 100% ପଲିଷ୍ଟର |

  କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ s ାଞ୍ଚା |

  ମେଣ୍ amb ା ଲୋମ ଘରର ବସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ, ଖେଳନାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

  ଭଲ ବାୟୁ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଡ୍ରାପ୍ ଅଛି |

  ଗଠନ ନରମ, ପତଳା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏବଂ ହାତ ସୁଗମ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅନୁଭବ କରେ |